74 84 737 36

Informacja RODO

Informacja dla właścicieli lokali

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku, Wspólnota Mieszkaniowa informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, zgodnie z położeniem lokalu. Szczegółowe dane można uzyskać, kontaktując się z Zarządcą Nieruchomości, za pomocą danych do kontaktu, umieszczonych na stronie https://domag.com.pl
 2. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcję Zarządcy Nieruchomości firmie DOMAG Zarządzanie Nieruchomościami. W związku z powyższym, do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie Mieszkaniowej służy następujący adres e-mail: domag@vp.pl lub adres korespondencyjny: DOMAG Zarządzanie Nieruchomościami, Osiedle Górnicze 6, 58-308 Wałbrzych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń na rzecz nieruchomości wspólnej oraz rozliczeń mediów
  • realizacji czynności związanych z Pana/ Pani uczestnictwem we Wspólnocie Mieszkaniowej, m.in. prowadzeniem rejestru właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej
  • organizacji zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej i podejmowania stosownych uchwał
  • bieżącego kontaktu z właścicielami lokali
  • realizacji prawnego interesu Wspólnoty Mieszkaniowej w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami wobec Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Wspólnotę Mieszkaniową Pana/Pani danych osobowych:
  • w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a, b, c jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO)
  • w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. d jest zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych, co do których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa) – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. e jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – polegający na obsłudze, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to niezbędne do realizacji umowy/ załatwienia Państwa sprawy. Podmiot Przetwarzający zapewni Państwu dostęp do informacji o podmiocie, któremu zamierza powierzyć przetwarzanie Państwa danych i ich zakresie. Podmiot Przetwarzający uzyska zgodę Administratora na powierzenie danych innemu podmiotowi oraz zawrze stosowną umowę powierzenia danych z tym podmiotem
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • żądania od Administratora/Podmiotu Przetwarzającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, przesyłając lub składając odpowiedni wniosek – na adres korespondencyjny, podany w pkt 2)
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
 10. W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób, w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny, podany w pkt 2)
 11. Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu, w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Czytaj więcej